Naređenje talijanske komande

Vrijeme: 10. do 20. srpnja 1943.

Prostor: Biokovo – Ploče, Vrgorac, Zagvozd, Brela, Makarska.

Cilj operacije Biokovo:
Partizanske formacije treba pronaći,tući i uništiti,njihova pozadinska,pomorska ustrojstva,tako onemogućiti živote i saobraćaj ustanika. Sve one,koji budu zarobljeni,sa oružjem u ruci ili budu nađeni i bez oružja,ali u prostoru i momentu,kada se vodi borba,treba strijeljati bez daljnjega. Sve sposobne muškarce od 15 i naviše internirati bez izuzetka po nacionalnosti, vjeri i dužnosti ili zanimanju eventualne diskriminacije u korist sigurnih elemenata,biti će primijenjene kasnije. Sva naselja iz kojih dolaze napadi na naše trupe ili u kojima se nađe municija razoriti. Sve namirnice i stoku u području konficirati, da bi se tako onemogućio život eventualnim formacijama, koje bi se htjele tamo vratiti. Sve plovne objekte zaplijeniti i koncentrirati u sjedištima talijanskih posada. Odobreno uništenje plovila,samo u slučaju kada je onemogućena zapljena ili tegljenje. Sve šume zapaliti.

Neprijateljske snage:

METKOVIĆ: Divizija MESSINA 6 bataljuna,7 artiljer.baterija, baterija minobacača 8 mm i četa tenkova,nastupaju u pravcu Vrgorca u dvije kolone. Desna kolona Metković,Kula Norinska, Nova Sela Mali, Prolog, Vrgorac. Lijeva kolona od Metkovića,preko Kule Norinske, Bagalovića i Desana ide na Plinu Istočnu i Pasičinu.

PLOČE – ROGOTIN: Divizija MURGE 4 bataljuna,5 artiljer.baterija, četa tenkova. Kreću se od Ploča,na Baćinu i Podklek te Bristu i Pasičinu. Druga kolona,nadire preko Baćine,Gradca i Podace do Zaostroga. Patrolne brdske linije uspostavljaju se od Ploča do Omiša (kontrola obalnog mora),odnosno od otoka Brača (Pučišće, Plovlja, Sumartin)do otoka Hvara (Zastražišća, Bristova, Sućuraj),odnosno do poluotoka Pelješac (Duba,Vrućica,Trpanj).

MAKARSKA: Divizija BERGAMO: 5 pješadijskih bataljuna i 2 artiljer. baterije na spoju prema Makru, Velikom brdu i Baškoj Vodi.

IMOTSKI: njemački bataljun Princ Eugen SS divizije nadire prema Zagvozdu i Krstaticama, odakle u streljačkom stroju idu prema vrhovima.

IMOTSKI –DRINOVCI: Ustaško – domobraanski bataljon ide prema Rašćanima.
VITINA: Domobransko – dobrovoljački puk kreće preko Šipovače do Aničića.

LJUBUŠKI: 25.Ustaški bataljon,prelazi Trebižet i preko Vašaroviće nadire prema Vrgorcu.

U vrijeme napada Biokovsko-neretvanski odred imao je tri bataljuna. Štab odreda nalazio se je na Turiji.

Prvi bataljun – 2 čete nalazile su se u području Krstatica, a treća u području Saranča. Drugi bataljon: Jedna četa je bila iznad Koteza, a druge dvije istočno od Ravče. Treći bataljon bio je u Primorju (Makar – Novo Brdo – Bast), odnosno oko Kotišne i Podgore. Od Ploča prema Baćini i Gradcu, bila je komanda mjesta Gradac,mornarički vod i pasička četa, a onda i NČ, koja je do tada izvodila diverzije u Neretvi.

Kao i ranije sve okupatorske ofenzive i napadi, ni ova  nije donijela nikakvih rezultata. Biokovski partizani su se raspršili u manje grupice, koje su svaka za sebe tražile skrovište, skrivale se i uzmicale, a samo u slučaju velike potrebe i vatreno djelovale. Nijedna partizanska grupa nije pronađena, a nakon odlaska neprijateljske vojske partizani su se okupili u Brikvi. Utvrđeno je da je Odred imao tri poginula i 60 ranjenih partizana. Streljano je oko 155 ljudi (civila) ,a internirano je oko 1700  osoba s područja zahvaćenog ofenzivom. Zapaljeno je oko 1050 stambenih kuća i još toliko staja i gospodarskih objekata. Neprijatelj je odnio velike količine količine hrane i stoke.